Fot. Krzysztof Solarewicz

UŚPIŁEM CZARNEGO KOTA

25.08–22.09 | Wrocław, Miejsce przy Miejscu


Wystawa Uśpiłem czarnego kota autorstwa Krzysztof Solarewicza – zwią­za­nego z Ośrod­kiem Po­staw Twór­czych we Wro­cła­wiu autora książek Przedostatni Stan Skupienia i Kieszonkowy Atlas Zwierząt oraz wyróżnionego w fi­na­le konkursu Fo­to­gra­ficz­na Pu­bli­ka­cja Roku 2017 na Fo­to­fe­sti­wa­lu 2017 photobooka Poród – to jego kolejna autobiograficzna opowieść. "Miej­sca­mi aż trud­no nie po­czuć chwi­lo­we­go za­że­no­wa­nia, wcho­dzi­my z bu­ta­mi w czy­jeś ży­cie, za­glą­da­my pod stół, za­nu­rza­my się w pry­wat­ną prze­strzeń ogro­du. (…) Oglą­da­my to tak, jak czy­ta­ło się sta­re ma­lar­stwo, w któ­rym każ­dy frag­ment był inną me­ta­fo­rą i sym­bo­lem, wdzie­ra­ją­cy się we wnę­trze oglą­da­ją­ce­go" – pisze o pracach Solarewicza kuratorka ekspozycji, Beata Bartecka.